[email protected]
+421 905 536 326

Základné hodnoty a Etický kódex

Základné hodnoty KANSAI HELIOS – dnes pre zajtrajšok

V KANSAI HELIOS sa snažíme o neustále zlepšovanie sa, aby sme splnili očakávania našich zákazníkov a širšieho okolia. Naše spoločné presvedčenia a hlavné princípy sú zhrnuté v základných hodnotách KANSAI HELIOS. Základné hodnoty KANSAI HELIOS tvoria základy nášho konania a zaväzujú nás k správaniu, ktoré vedie k dokonalosti vo všetkých obchodných procesoch. Hodnoty riadia naše vzťahy medzi sebou navzájom, s okolím a obchodnými partnermi.

Máme silný záväzok voči životnému prostrediu, zdraviu a bezpečnosti zamestnancov. Sme nadšení z našej práce a posilňujeme povedomie o prevzatí zodpovednosti v rámci celého hodnotového reťazca.

Neustále zdokonaľujeme svoje znalosti a dbáme o odborný a osobný rozvoj. Celoživotným vzdelávaním zvyšujeme pridanú hodnotu zamestnancov, spoločnosti a našich obchodných partnerov. Spoľahlivosťou, úctivým správaním a dodržiavaním etických zásad zachovávame bezúhonnosť aj v tých najnáročnejších situáciách.

Rýchlymi a premyslenými rozhodnutiami sa efektívne vyrovnávame so zmenami a potrebami na trhu a poskytujeme kvalitné riešenia. Na dosiahnutie cieľov volíme najoptimálnejší spôsob, ako dosiahnuť vynikajúce výsledky v krátkodobom horizonte.

S neustálym zameraním na pochopenie a prekonávanie potrieb a očakávaní našich obchodných partnerov, budujeme skutočné vzťahy. Inováciami a kreatívnym prístupom rýchlo reagujeme na zmeny a smerujeme k neustálemu zlepšovaniu a pozitívnym efektom.

Etický kódex KANSAI HELIOS – Jeden kódex pre všetkých

Záväzok KANSAI HELIOS o dodržiavaní základných štandardov, ktoré zabezpečujú dobré podmienky na pracovisku a transparentné obchodné vzťahy, je načrtnutý v Etickom kódexe. Tento Kódex správania je záväzný pre všetkých zamestnancov KANSAI HELIOS na celom svete. Všetci naši manažéri a zamestnanci majú osobnú zodpovednosť poznať Etický kódex správania a dodržiavať ho.

Poznať, pochopiť a žiť podľa Kódexu je podstatnou súčasťou toho, kým sme a čo v KANSAI HELIOS zastávame. Náš Kódex definuje, ako chápeme naše povinnosti, prezentuje naše záväzky voči životnému prostrediu, zdraviu a bezpečnosti a želanú kultúru komunikácie. Ponúka nám návod, ako sa vyhnúť konfliktom záujmov a vzťahov s kolegami, partnermi a inými zainteresovanými stranami.