[email protected]
+421 905 536 326

Aktuality

Environmentálne, sociálne a podnikové riadenie – hlavné smerovanie nového predstavenstva KANSAI HELIOS Group

V posledných rokoch spoločnosť HELIOS zintenzívňuje svoje aktivity v oblasti ochrany životného prostredia. Spoločnosť vyvinula a navrhla riešenia, ktoré okrem ochrany stavieb tiež významne predlžujú ich životnosť. Boli predstavené nové náterové riešenia vedúce k úspore zdrojov a znižovaniu uhlíkovej stopy. Suroviny z obnoviteľných zdrojov postupne nahrádzajú konvenčné materiály. Používame výhradne energiu z obnoviteľných zdrojov alebo z našich vlastných solárnych elektrární. Neustále zdokonaľujeme výrobné procesy s cieľom znižovať množstvo odpadov, prípadne odpad znovu využívať v ďalšom výrobnom procese. Pred rokom sme spustili internú iniciatívu „We turn it green“, ktorej cieľom je zvýšenie povedomia každého jednotlivého zamestnanca o ochrane životného prostredia, pretože aj malé akcie, ako je zníženie spotreby vody alebo papiera, prispievajú k cieľom udržateľnosti spoločnosti KANSAI HELIOS.

Význam týchto snáh sa ešte zvyšuje s nástupom nového představenstva KANSAI HELIOS Group na začiatku apríla. Predstavenstvo je tvorená štyrmi výkonnými riaditeľmi, ktorí predstavujú ďalší smer strategického rastu spoločnosti HELIOS a zároveň vyjadrujú snahu o užšiu spoluprácu s oboma akcionármi, to je spoločnosťou KANSAI PAINT a MITSUI.

Junichi Kajima, prezident spoločnosti, výkonný riaditeľ

Profesijné skúsenosti: Vyštudoval fakultu strojného inžinierstva v Japonsku, 17 rokov vo výskumnom oddelení pre automobilové nátery v spoločnosti Kansai Paint Co., Ltd., niekoľko vedúcich pozícií v oddelení výskumu a vývoja a technickom oddelení spoločnosti Kansai Paint Co., Ltd., výkonný riaditeľ a inšpektor technológií pre automobilové a priemyselné nátery v spoločnosti Kansai Paint Co., Ltd.

Mitsuru Masunaga, víceprezident spoločnosti, výkonný riaditeľ

Profesijné skúsenosti: Vyštudoval ekonomickú fakultu v Japonsku a získal titul MBA na inštitúte IMD vo Švajčiarsku, 18 rokov pôsobil v oblasti kontroly úverov, projektového a strategického rozvoja a fúzií a akvizícií v niekoľkých priemyselných odvetviach, naposledy v pozícii vedúceho tímu pre stratégiu a rozvoj podnikania v odvetví farieb a náterov v spoločnosti Mitsui & Co.

Dietmar Jost, výkonný riaditeľ

Profesijné skúsenosti: Magisterský titul v odbore medzinárodných obchodných vzťahov, diplom v odbore strategického rozvoja na St. Gallen Management Institute, 4 roky v spoločnosti Capgemini Consulting, 13 rokov v Helios Coatings Group, od roku 2013 vo vedení spoločnosti Rembrandtin, riaditeľ divízie náterových hmôt pre kovopriemysel, člen predstavenstva zodpovedný za priemyselné nátery.

Bastian Krauss, výkonný riaditeľ

Profesijné skúsenosti: Vyštudoval priemyselné inžinierstvo v Nemecku, 5 rokov projektový manažér pre lakovne, niekoľko rokov v oddelení výskumu a vývoja v spoločnosti Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik, 14 rokov v rôznych pozíciách v skupine Helios, ako technický riaditeľ a CEO v spoločnosti Rembrandtin Powder Coatings, 8 rokov riaditeľ divízie práškových náterových hmôt, od roku 2019 výkonný riaditeľ výrobných operácií

Mitsuru Masunaga, Dietmar Jost a Bastian Krauss sa zamerajú na jednotlivé strategicky dôležité oblasti podľa svojich profesijných skúseností, zatiaľ čo prezident spoločnosti pán Junichi Kajima prevezme dohľad nad všetkými oblasťami. Nová štruktúra vedenia prispeje k ďalšiemu zlepšeniu efektivity riadenia a posilní rastovú stratégiu spoločnosti KANSAI PAINT smerom k vytvoreniu jednotnej globálnej obchodnej skupiny. Environmentálne, sociálne a podnikové riadenie bude na tejto ceste hrať zásadnú úlohu.

Junichi Kajima si stanovil za cieľ ešte viac rozvíjať silné stránky spoločnosti KANSAI HELIOS a pokračovať vo zvyšovaní jej ziskovosti: „Skupina KANSAI HELIOS dosahuje udržateľného rastu zisku za súčasného budovania pevných obchodných základov v náročnom podnikateľskom prostredí. Je to výsledok vynikajúcej tímovej práce a neustálych investícií do nových technológií, produktov, výskumu a vývoja. Tieto investície, rovnako ako investície do ľudských zdrojov spojené s vytváraním bezpečného pracovného prostredia budú pokračovať aj naďalej. Našou zodpovednosťou ako chemickej spoločnosti je tiež významne sa podieľať na spoluvytváraní budúcnosti našej planéty a spoločnosti. Spolu s hlavnou kanceláriou spoločnosti KANSAI PAINT v Japonsku pracujeme na projektoch udržateľnosti ako súčasti nášho environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia. V tejto súvislosti je zásadné dodržiavanie predpisov, pretože naše konanie stojí na princípoch čestného a spravodlivého výkonu obchodných činností spoločnosti. Mojím poslaním je rozširovať a udržateľne rozvíjať úspechy spoločnosti v budúcnosti a prispieť tak k tomu, aby sa skupina KANSAI PAINT stala poprednou globálnou spoločnosťou.“

Mitsuru Masunaga sa chce sústrediť na udržiavanie dobrej povesti spoločnosti a bude ďalej posilňovať rastovú stratégiu spoločnosti prostredníctvom organických a anorganických prístupov: „Žijeme v dobe rýchlych zmien, ktoré neustále testujú hodnoty našich zamestnancov a našu firemnú integritu. V kódexe správania spoločnosti KANSAI HELIOS sme definovali naše základné hodnoty a očakávané štandardy obchodného správania, ktoré pomáhajú našim zamestnancom robiť správne rozhodnutia. Naďalej sa budeme zameriavať na rozvoj a implementáciu etického správania, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry. Kľúčovým faktorom úspechu a ďalšieho rastu spoločnosti je to, ako nás vníma verejnosť, čo bude jeden z mojich hlavných cieľov. Vďaka užšej spolupráci so spoločnosťami KANSAI PAINT a MITSUI sa navyše nám aj našim obchodným partnerom otvoria nové príležitosti a synergie.“

Dietmar Jost sa predovšetkým zameria na ďalší rozvoj predajnej stratégie v Európe: „Usilujeme sa o dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi po celej Európe. Vzdelaný predajný tím je zásadný a zdieľanie nášho know-how so zákazníkmi ide v tomto ešte o krok ďalej. V rámci HELIOS Master Classes budeme ďalej posilňovať náš vzdelávací a informačný program a tým prehlbovať naše partnerstvo. Integrácia a výmena najmodernejších produktov a technológií so spoločnosťami KANSAI PAINT a MITSUI bude aj naďalej spôsobom, ako obohacovať náš sortiment a vytvárať inovácie, ktoré posilnia pozíciu spoločnosti HELIOS ako systémového dodávateľa na európskom trhu. Aj naďalej budeme tiež podporovať medzisektorové partnerstvo s potenciálom vyvíjať riešenia prospešné pre spoločnosť.“

Bastian Krauss sa bude intenzívne venovať ďalšiemu zdokonaľovaniu výrobných technológií a zvyšovaniu bezpečnosti: „Technológia v priemyselnej výrobe sa nesmierne rýchlo mení v snahe o rýchlejšiu dodávku výrobkov a vytváranie pružnejších výrobných procesov. Veľkosť našej skupiny nám umožňuje čerpať zo skúseností a integrovať ich do našich výrobných procesov v súlade s našou stratégiou rastu. Osvedčené postupy, nové technológie a optimalizované procesy sa postupne prenášajú do všetkých našich obchodných subjektov a prevádzkových oblastí. Ďalšie investície posilnia naše úsilie o vývoj produktov a zavádzanie činností šetrných k životnému prostrediu. V rámci týchto dynamických procesov budeme pravidelne monitorovať bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých našich zamestnancov, pričom budeme naďalej uplatňovať a zdokonaľovať našu politiku nulovej pracovnej nehodovosti.“

Silný dôraz spoločnosti na procesy šetrné k životnému prostrediu, intenzívna spolupráca medzi všetkými členmi KANSAI HELIOS Group a rozumné investície do nových technológií a ľudských zdrojov prispejú k posilňovaniu našich dobrých výsledkov. Nové predstavenstvo skupiny využije svoje odborné znalosti k ďalšiemu rozvoju a zlepšovanie všetkých aspektov obchodných operácií, našej pozície na trhu, ako aj našich cieľov udržateľnosti.

Ďalšie novinky